ഫിലിം ഫെയ്‌സ്ഡ് പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറി ടൂർ

വർക്ക് ഷോപ്പ്

ഫിലിം ഫെയ്‌സ്ഡ് പ്ലൈവുഡ് വർക്ക് ഷോപ്പ്

അസംസ്കൃത വസ്തു

പശ

പശ (2)

പശ (3)

കിടക്കുക (1)

കിടക്കുക (2)

കിടക്കുക (3)

കിടക്കുക

ഇറ്റലി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത യന്ത്രം

കോൾഡ് പ്രസ്സ്

ചിത്രീകരിച്ചു

ഹോട്ട് പ്രസ്സ്

ഹോട്ട് പ്രസ്സ് (2)

ഹോട്ട് പ്രസ്സ് (3)

ഹോട്ട് പ്രസ്സ് മെഷീൻ

ജർമ്മനി ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഹോട്ട് പ്രസ്സ് മെഷീൻ

വരണ്ട

ഡ്രൈ (2)

പാക്കിംഗിന് കീഴിൽ

വെയർഹ house സ് (1)

വെയർഹ house സ് (2)

വെയർഹ house സ് (3)