ഫാക്ടറി ടൂർ

ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ്

2 എൽ‌വി‌എൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് നിർമ്മിക്കുക

ഫർണിച്ചർ ഗ്രേഡ് എൽ‌വി‌എൽ വർക്ക് ഷോപ്പ്

കമ്പനി ആശയം

ഓഫീസ്

ജോലി സ്ഥലം

അസംസ്കൃത വസ്തു

പശ

ലാമിനേറ്റ് 1

ലാമിനേറ്റ് 2

മുറിക്കുക

തണുത്ത സമ്മർദ്ദം

ചൂടുള്ള സമ്മർദ്ദം

സെമിഫിനിഷ്ഡ്

മുറിക്കൽ

സെമി-ഫിനിഷ്

പായ്ക്ക്

ലോഡുചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്

വെയർഹ house സ്

ലോഡിംഗ്

ലോഡുചെയ്യുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുക

പോകാൻ തയ്യാറാണ്

അഗ്നിശമന ട്രക്ക്